پاسخ به: افزایش وزن و وزن زیاد کردن

#1696

برای بیان عبارت افزایش وزن و همچنین فعل چاق شدن یا وزن زیاد کردن به انگلیسی از معادل زیر می توان استفاده کرد (همراه با تلفظ):

weight gain /weɪt ɡeɪn/ (وِیت گِین)

افزایش وزن

gain weight /-/

وزن زیاد کردن، چاق شدن، افزایش وزن پیدا کردن