پاسخ به: معنی Fit out در جمله

#1704

معنی کلمه Fit out :

Fit out

تجهیز کردن، مجهز کردن

معنی جمله:

بر پا کردن یک وب سایت (فروشگاهی) برای یک خرده فروش ارزان تر (به صرفه تر) از اجاره یک مغازه، تجهیز آن و حقوق دادن به کسی برای کار در مغازه است.