پاسخ به: معنی تکه کلام « می دونی چیه؟ »

#1706

معادل دقیق تکه کلام « میدونی چیه؟ » در انگلیسی نیز وجود دارد که برابر با ترمه تحت اللفظی فارسی آن است:

You know what

می دونی چیه (می دانی چیست)