پاسخ به: معنی اصطلاح Out of my league

#1711

معنی اصطلاح انگلیسی در محاوره و مکالمه عامیانه انگلیسی به معنی سرتر بودن از خود شخص یا باکلاس تر بودن از خود شخص است:

Out of my league

سر تر از من ، با کلاس تر از من، از حد و اندازه من بیشتر

مثال:

I want to hang out with my neighborhood girl, bur she is out of my leauge.

من می خواهم با دختر همسایه دوست شوم اما او بیش از حد و اندازه من (خیلی سرتر از من یا با کلاس تر از من) است.