پاسخ به: Dosent take much

#1717

it doesn’t take much

وقت یا کار زیادی نمی برد

معنی این جمله:

Considering that it doesn’t take much to inspire you

با توجه به اینکه برانگیختن تو (به راه انداختن تو) ، کار (زمان) زیادی نمی برد …