پاسخ به: Flown by

#1721

سلام به شما. لطف دارید. انگلیش تیم برای پاسخ به سوالات شما راه اندازی شده و این کار، وظیفه ذاتی انگلیش تیم است.

معنی جمله:

this week has just flown by

این هفته سریع گذشته است (درست مثل باد رفته است یا در آنی پریده است)

معنی just برای تاکید می تواند در این جمله، یک لحظه کوتاه ترجمه شود. البته معانی و معادل های دیگری این کلمه به فارسی دارد که تفاوت معنایی متنوعی در هنگام ترجمه به فرهنگ زبان فارسی از خود نشان می دهد.

توجه:

Flown ( pp of fly )

مثال دیگر:

that’s just what I need

این درست (دقیقاً) همان چیزی است که من نیاز دارم.