پاسخ به: اصطلاح عصر طلایی به انگلیسی

#1723

اصطلاح عصر طلایی به انگلیسی:

Golden age (of something or someone)

عصر طلایی (چیزی یا کسی)