پاسخ به: معنی خیره شدن به کسی

#1726

معادل و معنی خیره شدن به انگلیسی همراه با تلفظ فعل:

stare (at) /stɛr/ (استِر)

خیره شدن به (کسی)

gaze (at) /geɪz/ (گِیز)

زل زدن به (کسی)

مثال:

he gazed at the fire.

او به آتش زل زد.

Staring at strangers on the escalator.

خیره شدن به غریبه ها روی پله برقی.