پاسخ به: تفاوت in time و on time

#1740

تفاوت و کاربرد قیدهای on time و in time:

توجه داشته باشید این دو تفاوت معنایی گیج کننده ای در فرهنگ زبان فارسی دارند.

on time به معنای « به موقع، سر وقت  » و برای جملاتی استفاده می شود که رویداد آن از قبل برنامه ریزی شده است.

مثال:

I want to start the meeting on time so please don’t be late.

من می خواهم که جلسه سر وقت (به موقع) شروع شود پس لطفاً دیر نکن.

I got to school on time.

به موقع به مدرسه رسیدم.

in time تفاوتی در کاربرد با on time دارد. in time زمانی استفاده می شود که یک رویداد از قبل طراحی و برنامه ریزی نشده باشد و به یکباره اتفاق افتاده باشد. می توانیم معنای « سر وقت یا در لحظه مناسب یا چند لحظه زودتر » را برای in time برگزینیم.

مثال:

He worked all night so that he could get the job done in time.

او تمام شب را کار کرد تا اینکه توانست کار را سر وقت تمام کند.

She was in time for the bus.

او در لحظه مناسب به اتوبوس رسید.

The police arrived in time to save a university student from drowning.

پلیس در لحظه مناسب رسید تا دانشجوی دانشگاه را از غرق شدن نجات دهد.