پاسخ به: معنی as a matter of fact

#1744

معنی عبارت و اصطلاح رایج و کاربردی as a matter of fact :

as a matter of fact = in fact

در حقیقت ، در واقع یا به واقع

مثال:

as a matter of fact, I was talking to him this afternoon

در حقیقت، من بعد از ظهر در حال صحبت با او بودم.