پاسخ به: معنی On behalf of / On someone’s behalf

#1746

معنی On behalf of / On someone’s behalf که گاهی در آمریکایی In behalf of / In someone’s behalf گفته می شود به معنای « از طرفِ کسی » در زبان فارسی است. مثال:

She spoke in behalf of the other candidate.

او از طرف کاندیدای دیگر صحبت کرد.

They’re willing to do anything on their child’s behalf.

آنها مایل هستند که هر کاری را از طرف فرزندشان انجام دهند.

I’d like to say on behalf of the whole group that we wish you well in your new job.

من مایل هستم که از طرف تمام گروه بگویم که ما آرزوی نیک کامی در شغل جدید شما را داریم.

I’m calling in her behalf.

من دارم از طرف او تماس می گیرم.