پاسخ به: دستگاه اکسیژن رسان یا اکسیژن ساز به انگلیسی

#1754

برای دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان ها و … :

Ventilator /ˈvɛntəlˌeɪtər/ (وِنتیلِیتر یا وِنتیل اِیتِر):

1. دستگاه اکسیژن ساز (بیمارستان) 2. دستگاه تهویه هوا

مثال:

President Donald Trump is pinning the blame on states for a shortage of ventilators.

رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد کمبود دستگاه های اکسیژن ساز، تقصیر را به گردن ایالت ها می اندازد.