پاسخ به: To start with

#1757

کلمه to start with به معنی « در ابتدای امر » یا « در ابتدای کار » یا « در ابتدا » و سیار معانی مشابه است.

مثال:

To start with, the pressure on her was very heavy, but it’s eased off a bit now.

در ابتدای امر، فشار روی او بسیار زیاد بود اما حالا فشار از او برداشته شده است.