پاسخ به: Sports expert

#1762

خواهش می کنم. توجه داشته باشید که Sports به معنی ورزشی است و یک صفت هست. البته این موضوع که صفت باید همیشه قبل از اسم در انگلیسی بیاید یه موضوع کلی است و گاهی موارد خاصی هم اتفاق می افتد.

مثال:

sports equipment

وسایل ورزشی

در ضمن special فقط صفت نیست و به معنی اسم هم می باشد. یعنی چیز خاص و ویژه.

مثال:

sports special

ویژه ی ورزشی

news specials

ویژه های خبری