پاسخ به: To be taken account

#1764

خواهش می کنم. این سایت در خدمت شماست.

معنی جمله اول:

as the first thing to be taken into account

به عنوان اولین چیز به حساب آورده شدن

معنی جمله دوم:

So,to start with, these are the films that I could watch over and over

خب، اول بسم الله (پیش از هر چیز)، این فیلم ها همان فیلم هایی هستند که من می توانم بارها و بارها تماشا کنم.