پاسخ به: Not that old story

#1766

عبارت the old story همان معنی « داستان قدیمی » را در فارسی می دهد که به عنوان کنایه استفاده می شود:

The same old story (again)

(دوباره) همان داستان قدیمی (همیشگی)!

not that old story again!

نه باز اون داستان قدیمی! (نه آن داستان قدیمی دوباره) (به این معنا که علاقه ای به شنیدن داستان تکراری و صحبت تکراری نیست)