پاسخ به: معادل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

#1771

معادل ضرب المثل معروف « خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو » به انگلیسی:

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو ( چو رسی به شهر کوران تو ببنند چشم خود را )

معنی تحت اللفظی یا لغوی این ضرب المثل:

وقتی در شهر رم هستی، همان کاری را انجام بده که آنها انجام می دهند.

مفهوم این ضرب المثل این است که شبیه به دیگران بودن و رفتار کردن باعث بهتر گذشتن زندگی و عدم حساسیت دیگران و جلوگیری از سایر عواقب ناشی از متفاوت بودن می شود.