پاسخ به: معنی کسی در قرنطینه بودن

#1773

برای بیان عبارت کسی در قرنطینه بودن به انگلیسی می توان از جملات زیر استفاده کرد:

He is on quarantine.

او در قرنطینه است.

I’m quarantined (at home).

من ( در خانه) قرنطینه شده ام.

She has gone into quarantine.

او به قرنطینه رفته است. (او در قرنطینه است)