پاسخ به: معنی کلمه prank

#1775

معنی و معادل کلمه prank همراه با تلفظ:

prank /præŋk/ (پرَنک)

1. شوخی (معمولاً شوخی عملی و فیزیکی) 2. شوخی کردن، دست انداختن، سر کار گذاشتن (برای شوخی)

مثال:

He finally realized he’d been pranked

او در نهایت فهمید که دست انداخته شده بود.