پاسخ به: دستگاه اکسیژن رسان یا اکسیژن ساز به انگلیسی

#1776
انترن

در اصطلاح پزشکی به دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان، ونتیلاتور  یا دستگاه تنفس مصنوعی هم گفته می شود.