پاسخ به: Body

#1780

خواهش می کنم. ممنون می شم اگه سوالات رو جداگانه بپرسید که پاسخ گویی راحت تر انجام بشه.

معنی جمله اول:

body به معنی بدنه و بخش اصلی، متن اصلی و محتوای اصلی چیزی و بسیاری معانی دیگر نیز هم گفته می شود.

This is the body that draw up the rules of the game.

این همان محتوای اصلی است که قوانین بازی را شکل می دهد. (ترجمه دقیق وابسته به متن خواهد بود)

معنی جمله دوم:

we’v come this far

را درازی را (تا به اینجا) آمده ام (طی کرده ام)

معنی جمله سوم:

the home of tesars and revolution and one of the world’s greatest museums . this is St. Petersburg.

کلمه tesar احتمالاً Tsar بوده است که به معنی تزار روسیه را می دهد.

خانه (مهد) تزارها و (مهد) انقلاب و یکی از بزرگترین موزه های جهان. این (موزه) سنت پترزبورگ است.

معنی جمله چهارم:

that won’t fail to impress

آن (او) باز هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. (شگفت زده خواهد کرد)

عبارت never fail to impress که بیشتر به کار می رود، به معنی این است که  « هرگز در تحت تاثیر قرار دادن شکست نخواهد خورد » یا بهتر بگوییم « همیشه شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد » یا « همیشه شما را شگفت زده خواهد کرد »

معنی جمله پنجم:

it’s during the waite nights when darkness never falls

waite night احتمالاً white nights است.

در شب های بیخوابی ماست که تاریکی هرگز تمام نمی شود (از بین نمی رود)

معنی جمله ششم:

it is fun place to be

جمله ناقص است و در قالب متن معنی می دهد. fun place یعنی جای جالب، جای سرگرم کننده. مثال:

A fun place to go = یک جای جالب برای رفتن (به آنجا)

معنی جمله هفتم:

the city overflows with festivities to celebrate the longest day of the year

شهر مملو از جشن ها و فستیوال ها می شود تا بلندترین روز سال را جشن بگیرند.

معنی جمله هشتم:

locals often stay out celebrating all night

محلی ها اغلب تمام شب را برای جشن گرفتن و پایکوبی بیرون می مانند .

معنی جمله نهم:

Russians can be disarmingly generous and hospitable

روس ها می توانند به طور محبت آمیزی، بخشنده و مهمان نواز باشند.

معنی جمله دهم:

to introduce a contrast with some thing that’s just been said.

برای بیان یک قیاس با چیزی که قبلاً گفته شده است.

معنی جمله یازدهم:

معنی thausands با توجه به جملات قبل تعریف می شود.

thousands flock to the riverbank to see the raised bridges silhouetted against the twilight sky.

هزاران (نفر، پرنده، حیوانات و …) برای دیدن پل های بالا کشیده شده (به منظور عبور کشتی ها مانند تصویر زیر) که به دلیل آسمان گرگ و میش به صورت سیاهرخ جلوه می کنند (مانند تصویر پایین)، به سمت ساحل رودخانه حرکت می کنند.

تصویر 1

http://englishteam.ir/wp-content/uploads/hm_bbpui/1780/403humt5wojcxfceh4ba6h0kuxyw564e.jpg

تصویر 2

سیاهرخ