پاسخ به: معنی it doesn’t matter

#1782

جمله it doesn’t matter که در انگلیسی کاربرد فراوانی دارد، دارای معنی کلی « موضوع مهمی نیست » می باشد.

It doesn’t matter

1. مسئله ای نیست، موضوع مهمی نیست، اهمیتی ندارد 2. قابلی ندارد، مهم نیست، خواهش می کنم (در تعارف)