پاسخ به: Speaking of which

#1785

معنی اصطلاحات به این شکل است: as it is و speaking of which

speaking of which

حالا که حرفش شد، حالا که صحبتش شد، با توجه به این، در هر حال، با این حال و  … سایر معانی مشابه.

(در محاوره و مکالمه روزمره از این اصطلاح استفاده می شود)

مثال:

I won’t be home when you get in from school tonight. Speaking of which, don’t forget your keys.

من امشب وقتی تو از مدرسه می رسی، خونه نیستم. پس (با این وجود، با این حال) کلیدهات رو فراموش نکن.

as it is

همان گونه که هست، همین طوری که هست، همانطوری که هست

جمله مثال:

It will only make life harder, and life is hard enough as it is.

این کار زندگی را فقط سخت تر می کند و زندگی همین طوری هم به اندازی کافی سخت است.