پاسخ به: آزمایش کرونا ویروس به انگلیسی

#1787

برای بیان آزمایش آزمایشگاهی یا همان تست ویروس کرونا در آزمایشگاه:

Coronavirus test

تست کرونا ویروس، آزمایش ویروس کرونا