پاسخ به: موجودی حساب بانکی به انگلیسی

#1789

برای بیان اصطلاح مالی « موجودی حساب » مربوط به بانک :

account balance

موجودی حساب (بانکی)