پاسخ به: معنی what’s the meaning of this

#1795

جمله انگلیسی مذکور در مکالمه و محاوره انگلیسی در زمانی که وضعیت مطابق میل شما نیست و بر خلاف نظر شماست پرسیده می شود:

what’s the meaning of this?

این یعنی چی؟! این (کار یا حرکت یا گفته) یعنی چی؟!