پاسخ به: Artistic view

#1798

سلام خدمت شما. معنی just در این جمله معادل درست یا دقیقاً ترجمه خواهد شد:

We just have a completely different artistic view of things .

ما درست (دقیقاً) یک دید هنری (زاویه دید هنری) کاملاً متفاوت از اشیاء داریم.