پاسخ به: Magnetic look

#1799

بله حتماً. معنی جمله زیر به فارسی:

Have you noticed what a magnetic look he has about him ?

توجه کرده ای که چه نگاه گیرایی در مورد او دارد؟