پاسخ به: نهایت تلاش خود را کردن به انگلیسی

#1801

برای بیان نهایت تلاش خود را کن یا تمام تلاش خود را انجام بده از عبارت زیر در انگلیسی استفاده می کنیم:

Do your best

تمام تلاش خود را کن، نهایت تلاش خود را کن

مثال:

I do my best

من تمام تلاشم را می کنم