پاسخ به: معنی get in your hand

#1809

جمله what have you get in your hand از نظر ساختار گرامری وجود ندارد. باید با دقت بیشتری به کل جملات گفته شده نگاه کنید. این جمله می تواند به شکل زیر باشد از لحاظ گرامری:

what have you got in your hand?

چه چیزی در دستت داری؟ (چه چیزی داخل دست خود داری؟)

که به صورت استعاری می تواند به معنی این نیز باشد که « چه چیز یا ایده ی جدیدی داری که هنوز برای ما آشکار نکرده ای » باشد.

اما اگر از اصطلاح have (got) hand in something استفاده شود این اصطلاح به معنی دست داشتن در چیزی یا کاری است.

مثال:

Who planned the party – I bet you had a hand in it, didn’t you?

چه کسی مهمانی را ترتیب داد – شرط می بندم تو (در برگزاری این مهمانی) دست داشتی (دخالت داشتی)، نداشتی؟

…………………

در مورد معنی کلمه commentator که به معنی مفسر یا منتقد هست باید گفت در فارسی از عبارت مفسر ورزشی، مفسر قرآن، مفسر سینما و … بسیار استفاده می شود.

کلمه expert به معنی متخصص (هر رشته ای) حتی به معنی پزشک متخصص و … نیز گفته می شود.