پاسخ به: معنی That was insane

#1811

این جمله در زمان حیرت و تعجب از کاری یا حرکتی گفته می شود:

That was insane

دیوانه کننده بود! ، متحیر کننده بود! (حرکت ورزشی و …)