پاسخ به: معنی on my way

#1815

خواهش می کنم. معنی جملات:

I bought a lottery ticket on my way here to the studio.

من یک بلیط لاتاری (بخت آزمایی) در سر راهم به (سمت) استودیو خریدم.

oh ..quite a penny or two

تقریباً پول زیادی (هنگفتی) است! (این معنی باید چک شود و این اصطلاح احتمال دارد که یک اصطلاح عامیانه بریتانیایی باشد و چندان مصطلح و کاربردی نیست)