پاسخ به: معادل امنیت ملی به انگلیسی

#1818

معادل و معنی عبارت « امنیت ملی » به انگلیسی :

National security

امنیت ملی