پاسخ به: معنی و معادل Stay safe

#1820

معادل و معنی Stay safe که در هنگام خداحافظ و وداع در زبان انگلیسی استفاده می شود علی الخصوص توسط مجریان شبکه های تلویزیونی و … :

Stay safe

به سلامت ، ایمن بمانید، در امان خدا