پاسخ به: بخش مراقبت های ویژه به انگلیسی

#1824

بخش مراقبت های ویژه که در بیمارستان و پزشکی به اختصار آی سی یو هم گفته می شود:

intensive care unit (ICU = مخفف)

بخش مراقبت های ویژه

intensive care

مراقبت ویژه