پاسخ به: خیلی وقته ندیدمت به انگلیسی

#1826

برای بیان جمله خیلی وقته که ندیدمت یا خیلی وقت است که تو را ندیده ام به انگلیسی می توان جملات مختلفی را بکار برد از جمله:

Long time no see

خیلی وقته ندیدمت (محاوره ای)

I have not seen you for a long time

خیلی وقت است که تو را ندیده ام. (مدت درازی است که تو را ندیده ام)

It’s been a long time since I’ve seen you.

مدت طولانی است از زمانی که تو را دیده ام. ( از زمانی که تو را دیده ام، مدت زیادی گذشه است)