پاسخ به: معنی full rolling boil

#1831

عبارت rolling boil که در انگلیسی roiling boil گفته می شود به معنای در حال جوش و قل قل است.

full rolling boil

در حال جوش کامل، در حال قل قل کردن کامل

معانی جملات:

1. I wonder what you’ ll take about today

تعجب می کنم از چیزی که تو امروز … (در موردش صحبت می کنی) .

(take about فعل ترکیبی در این جمله نیست و معنای take می تواند بر اساس جملات قبل باشد یا اینکه کلمه talk به اشتباه take نوشته شده است)

2- I have a strong preference for chili sauce. on the whole , I find sweet and sour food particularly tempting.

من سس چیلی را بیشتر ترجیح می دهم. به طور کلی، من به خصوص غذاهای ترش و شیرین را وسوسه کننده (خوش خوراک و  خوشمزه) می بینم.

3- once you have grasped the basic rules,it is quite simple.

همین که قواعد اساسی (قوانین ابتدایی) را بفهمی، تقریباً سهبل و ساده می شود.

4 – they used to be popular in summer.

آنها (یا آن چیزها و … ) در تابستان محبوب بودند.

معنی they وابسته به جملات گفته شده پیش از این جمله است.