پاسخ به: در شرایط خاص به انگلیسی

#1833

برای بیان عبارت در شرایط خاص می توان از عبارات زیر در انگلیسی استفاده می کنیم:

Under certain conditions

تحت شرایط خاص

On certain conditions

در شرایط خاص

In certain situations

در وضعیت خاص، در شرایط خاص

Under certain circumstances

تحت مقتضیات خاص

On a certain condition

در یک شرایط خاص، در یک وضعیت خاص