پاسخ به: معنی انرژی پاک به انگلیسی

#1835

برای بیان عبارت انرژی پاک به انگلیسی :

clean energy / clean-energy

انرژی پاک