پاسخ به: معنی Any one I know ?

#1841

معنی جمله های انگلیسی مذکور :

anyone I know?

چه کسی ؟ ، کی ؟ ( پرسش چه کسی با کمی احساس خجالتی بودن سوال کننده یا حالت پیشنهادی او)

میشناسمش؟ یا می شناسمشون (به معنی اینکه بگو چه کسی یا کسانی است)

I ‘ll pick you up at about eightish.

حدود ساعت هشت (اینا) سوارت می کنم (محاوره ای)