پاسخ به: معنی used to

#1843

سلام خدمت شما.

عبارت فعل کمکی Used to برای بیان عادت و عمل تکرار شوند در گذشته استفاده می شود. (To be used to نیز برای بیان عادت و عمل تکرار شونده در زمان حال)

used to را می توان به معنی عادت داشتن ترجمه کرد ولی از آنجا که در فرهنگ زبان فارسی دارای معادل دقیقی نیست، در ترجمه می توان چندان مقید به استفاده از یک فعل معادل نبود.

They used to be popular in summer.

این خوراکی ها (این غذاها) در تابستان محبوب بودند. (به طور عادی و مکرری مردم عادت داشتند تا از این غذاها استفاده کنند)

ترجمه تحت اللفظی (literal) : این خوراکی ها در تابستان عادت داشتند تا محبوب باشند. (البته این ترجمه اصلاً توصیه نمی شود)