پاسخ به: ارزشش رو نداره به انگلیسی

#1845

برای بیان جمله « ارزشش رو نداره » یا « ارزشش را ندارد » به انگلیسی در محاوره و مکالمه می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

It’s not worth it = It is not worth it

ارزشش رو نداره ( ارزشش را ندارد)

مثال های دیگر با کلمه worth:

It’s worth a try = It’s worth trying

ارزش یک تلاش را دارد.