پاسخ به: Later then

#1848

later then به عنوان یک عبارت یکجا و عبارت ترکیبی در انگلیسی نیست. به مثال زیر توجه کنید:

If you’re busy, do it later, then.

اگر خیلی مشغول هستید، بنابراین (در آن صورت یا موقع)، بعداً انجامش دهید.

اما تفاوت Then و Later :

معنی کلمه Then :

1. آن موقع 2. بعد، سپس 3. (در محاوره شبیه به تکه کلام در پایان جمله) خب، پس

مثال:

The clinic opened last October and since then has treated more than 200 people.

درمانگاه اکتبر گذشته باز شد و از آن موقع تاکنون، بیش از 200 نفر را تحت درمان قرار داده است.

The couple worked at first individually and then together.

این زوج در ابتدا انفرادی کار کردند و سپس با هم. (کار کردند)

Now then, you say you walk home.

خب حالا، تو می گویی که پیاده به خانه می روی.

معنی کلمه Later :

1. دیرتر، بعدتر 2. بعداً، بعد 3. انتهایی، آخری، مربوط به اواخر چیزی

مثال:

He found happiness in later life.

او شادی را در سالهای پایان زندگی پیدا کرد.

I’ll join you later.

من بعداً به تو ملحق می شوم.