پاسخ به: Let’s take of …

#1849

معنی خاص و پیچیده ندارد. این جمله برای صحنه فیلم و … می تواند کاربرد داشته باشد. Take در فیلمبرداری و سیما به معنی برداشت می باشد:

Let’s do another take of that last scene.

بیایید برداشت دیگری از آخرین صحنه بگیریم (انجام دهیم).