پاسخ به: پیست مسابقه به انگلیسی

#1851

پیست مسابقه اتومبیلرانی، اسب دوانی و … به انگلیسی همراه با تلفظ:

racetrack /ˈreɪsˌtræk/ (رِیس ترَک)

پیست مسابقه، مسیر مسابقه (اتومبیل رانی، اسب دوانی و …)