پاسخ به: معنی in no time به فارسی

#1853

معنی عبارت و اصطلاح انگلیسی in no time در فارسی :

In no time

بدون معطلی، فوراً، بدون اتلاف وقت، سریعاً، بدون درنگ، بی هیچ درنگی