پاسخ به: معادل Where there’s smoke, there’s fire

#1855

معنی و معادل ضرب المثل Where there’s smoke, there’s fire در فارسی:

Where there’s smoke, there’s fire

  • تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
  • هیچ دودی بدون آتش نیست

معنی ضرب المثل:

اگر چیزی حتی در ظاهر به نظر اشتباه و غلط می آید، احتمالاً مشکلی وجود دارد. همچنین احتمالاً یک چیزهای راستی در مورد شایعات وجود دارد.