پاسخ به: معادل آزادی بیان به انگلیسی

#1857

معادل آزادی بیان به انگلیسی:

freedom of speech

آزادی بیان

free speech

بیان آزاد