پاسخ به: حکم بازداشت یا حکم جلب به انگلیسی

#1859

برای بیان اصطلاحات حقوقی « حکم بازداشت » یا « حکم جلب » به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

Arrest warrant

حکم جلب، حکم بازداشت، دستور بازداشت