پاسخ به: معادل حکم تفتیش به انگلیسی

#1861

معادل و معنی عبارت حقوقی و قانونی « حکم تفتیش » به انگلیسی :

Search warrant

حکم تفتیش، حکم قانونی برای جستجو، دستور تفتیش